بر اساس داده های پایگاه داده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) و گزارش شاخص عملکرد رقابت پذیری صنعتی 2022، مرکز پژوهش های مجلس به این نتیجه رسید که رشد سرانه ارزش افزوده حاصل از ساخت فناوری پیشرفته در کشور از سال 2011 متوقف شده است.

در این گزارش با عنوان «بررسی جایگاه ایران در شاخص‌های تولید و صادرات محصولات با فناوری متوسط ​​و پیشرفته بر اساس داده‌های یونیدو»، روند توسعه فناوری متوسط ​​و پیشرفته و جایگاه ایران در جهان طی سال‌های 1369 تا 1399 منتشر شده است. موارد بررسی شد.

بر این اساس، در مجموع، ایران در شاخص سهم صادرات محصولات متوسط ​​و با فناوری پیشرفته از کل صادرات صنعتی رتبه 73 را از 154 کشور جهان به خود اختصاص داده است و کشورهایی مانند ترکیه در رتبه 55 و هند در رتبه 61 در جایگاه بهتری قرار دارند. .

علیرغم اینکه زیرشاخص تعمیق و بهبود فناوری ایران، یعنی. سهم ارزش افزوده تولیدات فناورانه متوسط ​​و پیشرفته ایران از ارزش افزوده تولیدات صنعتی در سال‌های 1369 تا 1399 افزایش یافت و به 45 درصد رسید، اما در سال‌های 1390 تا 1399 ثابت ماند.

بر اساس داده های سال 2019، سهم فناوری های مدرن در صادرات به هیچ وجه محسوس نیست. بیش از 54 درصد از صادرات صنعتی ایران را محصولات خام و نیمه خام تشکیل می دهد و تنها حدود 0.5 درصد از صادرات صنعتی ایران را صادرات محصولات با فناوری پیشرفته تشکیل می دهد. همچنین حدود 32.5 درصد از صادرات صنعتی ایران به محصولات با فناوری متوسط ​​تعلق دارد.

روند سهم ارزش افزوده صنایع فناوری متوسط ​​و پیشرفته در کشور

سهم ارزش افزوده تولید با فناوری متوسط ​​و پیشرفته کشور از حدود 28 درصد به حدود 41 درصد ارزش افزوده تولید صنعتی در دوره 1379-1369 افزایش یافته است. از سال 2000 تا 2010، از حدود 41 درصد در سال 2009 به حدود 45 درصد در سال 2010 افزایش یافته است، اما در بازه زمانی 2010 تا 2020 تا 2019، این شاخص در همان 45 درصد باقی مانده است.

این گزارش به این نتیجه می رسد که ساختار تولید کشور در بازه زمانی 1369 تا 1379 از نظر فناوری پیشرفت قابل قبولی داشته است، اما در دوره زمانی 1379 تا 1399 پیشرفت قابل توجهی در فناوری ساخت مشاهده نشده است.

در بخشی دیگر از این گزارش، جایگاه ایران در شاخص های مختلف مرتبط با صنعت فناوری بررسی و با کشورهای همسایه مقایسه شده است.