صورت های مالی شرکت سرزمه هوشمند پاد درآمد 829 میلیون تومانی و سود خالص این شرکت 40 میلیون تومان را نشان می دهد.

همانطور که در صورتهای مالی حسابرسی شده این شرکت منتهی به سال 1401 در کدال آمده است، شرکت اسمارت پاد در سال 1392 تاسیس شد و فعالیت اصلی آن در سال گذشته بازاریابی، فروش و توسعه نرم افزار پاد می باشد. میانگین تعداد شاغلان در سال 1401 چهار نفر است.

این شرکت در سال گذشته نزدیک به 830 میلیون تومان از محل ارائه خدمات درآمد کسب کرده است. سود خالص پاد اسمارت لند پس از کسر هزینه ها و مالیات ها در سال 1401 حدود 40 میلیون تومان بوده است.

درآمد این شرکت از دو طریق به دست می آید: «فروش بسته های API» و «نگهداری نرم افزار پاد».

درآمد شناسایی‌شده برای فروش بسته‌های API مربوط به تماس‌های مربوط به اطلاعات تجاری از فروشندگانی است که سال گذشته نزدیک به 80 میلیون تومان گزارش شده است. بخش عمده درآمد سرزمین هوشمند پاد، درآمد حاصل از قرارداد این شرکت و بانک پاسارگاد است که به توسعه و نگهداری نرم افزار پاد می پردازد. درآمد حاصل از این مسیر برای سال گذشته 829 میلیون و 700 هزار تومان گزارش شده است.

اما مشتریان بسته های API این شرکت کدام شرکت ها هستند؟ بر اساس صورت های مالی فناوری اطلاعات سلامت آکسون، سپهر سلامت کویر ایساتیس (پذیرش 24) و ایوان رایان پیام (جیبیت) در سال گذشته این خدمات را دریافت کردند.

سال گذشته حق سرویس شرکت سرمایه هوشمند پاد برای آکسون 11 میلیون تومان، پذیرش 24 بیش از 53 میلیون تومان و جیبیت 14 میلیون تومان گزارش شده است.

این مجموعه در سال گذشته مبلغ 287 میلیون تومان برای کادر توسعه و پشتیبانی نرم افزار پاد پرداخت کرده است. همچنین یکی از قسمت های جالب دیگر هزینه ها هزینه 7 میلیون و 300 هزار تومانی برای تولید محتوا است. 14 میلیون تومان برای آب شرب و پذیرایی هزینه شد.